Odkud pochází jméno Ježíš?

Motto: Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. (Jan 5:39)
 
Matouš 1:21
Porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
 
Lukáš 1:31
A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
 
Ježíšovo jméno je známé po celém světě. Pro křesťany představuje jediné jméno, kterým může být jedinec zachráněn. Srovnej Sk. 4:8-12, 1P 2:6, Ř 9:33, 1Te. 5:9, Ř. 3:19-26.
 
Jaký význam má jméno Ježíš?
Jméno Ježíš bylo přeloženo v první řadě z hebrejštiny do řečtiny, pak z řečtiny do latiny a z latiny do angličtiny. Z angličtiny se pak dělaly a dělají jeho další překlady do ostatních jazyků.
 
Hebrejské slovo ישועה (YESHUA) bylo do řečtiny přeloženo jako Ιησούς, z řečtiny do latiny bylo přeloženo jako IESUS a z latiny do angličtiny jako JESUS. My toto jméno známe jako JEŽÍŠ.
 
Díky překladům se význam hebrejského slova Yeshua vytratil, a tudíž je chápáno jinak, než by mělo.
 
Ježíš byl Žid a měl židovské jméno. Židovská jména měla určitý význam (například jméno Daniel = Bůh je můj soudce).
 
Hebrejské slovo „yeshua“ znamená „spása, spasení, vykoupení, záchrana“.
 
Můžeme si položit otázku, proč by na tom mělo záležet.
 
Podívejme se na některé verše Starého zákona, kde se slovo yeshuanalézá.
 
1. Mojžíšova 49:18 [PNS]
Budu vskutku čekat na záchranu od tebe, Jehovo.
 
1. Paralipomenon 16:23 [ČSP]
Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu.
 
Žalm 3:9 [ČSP]
Spása náleží Hospodinu. Na tvém lidu je požehnání!
 
Žalm 98:2 [ČSP]
Hospodin dal poznat svou spásu, zraku pohanů odhalil svou spravedlnost.
 
Žalm 116:13 [p21s]
Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin!
Srovnej Matouš 26: 27-28: Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy. „Napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.“
 
Izajáš 12:2 [ČSP]
Hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí - stal se mou záchranou.
Srovnej Jan 10:30: Já a Otec jsme jedno. Též Jan 17:11; Jan 17:22; Římanům 12:5; 1. Korinťanům 10:17.
 
Izajáš 12:3 [ČSP]
S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy.
Srovnej Jan 4:10: Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít', požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“
 
Žalm 35:9 [ČSP]
Hle má duše bude jásat v Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy.
 
Teď si dosaďme do červeně označených výrazů slovo Ježíš. V tomto kontextu se nám budou jevit verše starého zákona jistě zajímavější.
 
 
Hebrejské slovo ישועה (Yeshua) se objevuje ve starém zákoně 78krát.
 
 
Koho zaujal tento článek, doporučuji shlédnout video na YouTube, z kterého jsem čerpal informace:
http://www.youtube.com/watch?v=VZtWlmjH35w.
 
 
-dim-
4/2014